En cumprimento coa Lei de Servizos da Sociedade da Información informámoslle que:
Esta Web é propiedade da Asociación Deportiva Tripenta Terras de Lugo con C.I.F. : G27451582
Domiciliada en: RÚA SANTO GRAAL, n.º-58, PLANTA 5, PORTA A
Inscrita no rexistro de entidades deportivas da Xunta de Galicia co n.º C-11772

O acceso á páxina Web Tripenta Terras de Lugo e á información relativa a calquera dos produtos e servizos contidos nesta comporta a aceptación das condicións previstas no presente Aviso Legal. Por iso recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e os servizos ofrecidos na nosa Web.

Validez da información

A información contida nesta Web é a vixente na data da súa última actualización.
Os contidos da Web, en especial as referencias informativas e publicitarias, salvo que expresamente se indique o contrario, non constitúen oferta vinculante. Tripenta Terras de Lugo resérvase o dereito a introducir modificacións ou omitir parcial ou totalmente os actuais contidos da súa Web cando o considere oportuno, así como impedir ou restrinxir o acceso de forma temporal ou permanente.

Propiedade intelectual e industrial

Esta Web, as páxinas que comprende e a información ou elementos contidos nas mesmas, inclúen textos, documentos, fotografías, debuxos, representacións gráficas, bases de datos, programas informáticos, así como logotipos, marcas, nomes comerciais, ou outros signos distintivos, protexidos por dereitos de propiedade intelectual ou industrial, dos que Tripenta Terras de Lugo son titulares ou lexítimas licenciatarias.

Usos prohibidos e permitidos

Queda prohibida calquera modalidade de explotación, incluíndo todo tipo de reprodución, distribución, cesión a terceiros, comunicación pública e transformación, mediante calquera tipo de soporte e medio, das obras antes referidas, creacións e signos distintivos sen autorización previa e expresa dos seus respectivos titulares. O incumprimento desta prohibición poderá constituír infracción sancionable pola lexislación vixente.
Non obstante, pola súa conta e risco, o usuario poderá descargar ou realizar copia de tales elementos exclusivamente para o seu uso persoal, sempre que non infrinxa ningún dos dereitos de propiedade intelectual ou industrial de Tripenta Terras de Lugo. En especial, non poderá alteralos, modificalos ou suprimilos nin total nin parcialmente. En ningún caso, iso significará unha autorización ou licenza sobre os dereitos de propiedade de Tripenta Terras de Lugo.
Queda prohibido salvo que se autorice expresamente, establecer enlaces, hipervínculos ou links, dende portais ou sitios Web de terceiros a páxinas Web de Tripenta Terras de Lugo distintas da páxina principal do seu portal, así como presentar as páxinas Web de Tripenta Terras de Lugo ou a información contida nelas baixo frames ou marcos, signos distintivos, marcas ou denominacións sociais ou comerciais doutra persoa, empresa ou entidade.

Responsabilidades

Tripenta Terras de Lugo non garante o acceso continuado, nin a correcta visualización, descarga ou utilidade dos elementos e información contidos na súa páxina Web, que poden verse impedidos, dificultados ou interrompidos por factores ou circunstancias fóra do seu control.
Tripenta Terras de Lugo non é responsable da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas Web de terceiros accesibles dende a súa Web mediante enlaces, hipervínculos ou links, nin da información e demais contidos integrados en espazos ou páxinas Web de terceiros dende os que se acceda mediante enlaces, hipervínculos ou links ao Tripenta Terras de Lugo ou a calquera das súas páxinas Web, nin da información e contidos de calquera páxina Web de terceiros que se presente baixo a aparencia ou signos distintivos Tripenta Terras de Lugo, salvo autorización expresa desta última.
Tripenta Terras de Lugo e os seus provedores de información como terceiras partes non asumen responsabilidade ningunha con relación á información, contidos de todo tipo, produtos e servizos ofertados ou prestados a través as súas Webs por terceiras persoas ou entidades, e, en especial, polos danos e prexuízos de calquera tipo que, vinculados ao anterior, poidan producirse por:

.  Ausencia ou deficiencias na información facilitada aos usuarios ou na súa veracidade, exactitude e suficiencia.
.  Incumprimento das obrigas que incumben aos prestadores de servizos da sociedade da información.
.  Infracción dos dereitos dos consumidores e usuarios.
.  Infracción dos dereitos de propiedade intelectual e industrial; realización de actos de competencia desleal ou de publicidade ilícita.
.  Infracción do dereito de protección de datos; do segredo profesional e dos dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar e á imaxe das persoas.
. En xeral, o incumprimento de calquera leis, costumes ou códigos de conduta que resulten de aplicación.
.  Interferencias, interrupcións, fallos, omisións, avarías telefónicas, atrasos, bloqueos ou desconexións no funcionamento do sistema electrónico, motivadas por deficiencias, sobrecargas e erros nas liñas e redes de telecomunicacións, ou por calquera outra causa allea ao control de Tripenta Terras de Lugo
.  Intromisións ilexítimas mediante o uso de programas malignos de calquera tipo e a través de calquera medio de comunicación, tales como virus informáticos ou calquera outros.
.  Erros de seguridade ou navegación producidos por un mal funcionamento do navegador ou polo uso de versións non actualizadas deste.

Política de Privacidade

O acceso á Web de Asociación Deportiva Tripenta Terras de Lugo e á información relativa a calquera dos produtos e servizos contidos neste comporta a aceptación das condicións previstas na presente Política de Privacidade.
Por iso recomendámoslle que lea atentamente o seu contido se vostede desexa acceder e facer uso da información e os servizos ofrecidos dende a nosa Web.